BgFotoNET Banner Exchange - Условия за ползване
Настоящите условия и споразумение уреждат правилата за ползване на услугата BgFotoNET Banner Exchange. Всички потребители желаещи да използват услугата приемат и се съгласяват с изложеното по-долу. Всяко нарушение или несъгласие с настоящите условия води до заличаване на потребителският акаунт на нарушителя.

BgFotoNET Banner Exchange е безплатна услуга и за временното или постоянното и спиране BgFotoNET не дължи никакво обезщетение на ползващите я потребители.

Всеки потребител на услугата се задължава да поставя пълният и немодифициран HTML код генериран от системата в страниците на своя сайт. BgFotoNET си запазва правото по всяко време да проверява страниците на потребителите за спазването на това условие. Всяка промяна на HTML кода води до заличаване на потребителският акаунт на нарушителя.

Не се позволява поставянето на HTML кодът за визуализация на банери на страници от сайта на потребител, които използват устройства, програми или други техники генериращи изкуствен трафик. Не се позволява поставянето на HTML кодът за визуализация на банери повече от веднъж на една страница от сайта.

Не се позволява поставянето на HTML кодът за визуализация на банери на страници които автоматично се презареждат или зареждат други страници без активно действие от посетителя на дадената страница (вкл. client pull или server push) или на страници които не са достъпни директно от навигационното меню на сайта, включително но не само: pop-up прозорци и/или скрити фреймове.

Не се позволява поставянето на HTML кодът за визуализация на банери на страници които не се намират на сървъра/сървърите обслужващи сайта регистриран в системата.

Не се позволява използването на възможностите на системата да привлича посетители към страница на която не е поставен HTML кодът за визуализация на банери. С други думи поставянето на HTML кодът за визуализация на банери на страници към които води линка на Вашият банер е задължително.

BgFotoNET Banner Exchange не приема за реклама сайтове, радио и телевизионни предавания, печатни и електронни издания, услуги и др., както и каквито и да е форми на реклама съдържащи:

  1 )   порнография
  2 )   съмнителен морал
  3 )   расизъм
  4 )   национализъм
  5 )   незаконно религиозно съдържание
  6 )   предлагане на нелегален софтуер
  7 )   предлагане на опиати и наркотични вещества
  8 )   незаконно съдържание на който и да било вид
  9 )   мошеническо или подозрително съдържание.
10 )   както и всичко определено от българското законодателство като неправомерно и незаконно

Всички регистрирани потребители на системата BgFotoNET Banner Exchange се съгласяват че всяка информация относно техният сайт (име, лого, слоган, URL адрес, статистика и др. информация достъпна или предоставена на BgFotoNET) може да бъде систематизирана и използвана от BgFotoNET. Възможните използвания на информацията включват (но не се ограничават до) списък с регистрираните сайтове, списък с регистрираните потребители, класации и др.

Всички потребители на BgFotoNET Banner Exchange декларират че използват системата на свой риск и на своя отговорност. BgFotoNET, неговите партньори, администратори и други свързани страни не могат да бъдат отговорни за каквито и да е вреди и/или загуби на информация, които могат да възникнат вследствие на използването на BgFotoNET Banner Exchange.

Въпреки полаганите усилия за правилното функциониране на системата, за предлагане на качествена и надеждна услуга, BgFotoNET не дава гаранции относно възможните сривове в системата.

Всеки опит за нарушаване на изброените условия се третира като грубо нарушение на настоящето споразумение и води до заличаване на потребителският акаунт на нарушителя.

За да се присъедините към BgFotoNET Banner Exchange е нужно Вашият сайт да е свързан по някакъв начин с фотографията или визуалните изкуства (личен сайт на фотограф, фотографски образователен или информационен сайт, електронен магазин предлагащ фотографска техника, арт галерии и др.)

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТ


В никакъв случай BgFotoNET не носи каквато и да е отговорност за каквато и да била загуба или пропусната печалба, или което и да било събитие непосредствено или индиректно предизвикало каквато и да била загуба или пропусната печалба на Рекламодател, Партньор, или която и да било трета страна (ако съществува). Всяка от страните признава че другата страна е съгласна с ограниченията на отговорност установена в това споразумение. Никоя от страните не носи каквато и да е отговорност за каквато и да било загуба или пропусната печалба произтичащи от което и да било условие отвъд разумния контрол на двете страни, включвайки, но не ограничавайки до правителствено действие или действия на тероризъм, земетресение или другите природни(стихийни) бедствия, злоумишлен не оторизиран достъп , както и сривове в електрозахранването.

СЪГЛАСЕН СЪМ  |  НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН